Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
so sílom Zlatovská cesta 29 , 911 37 Trenčín
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10291/R
 

Vážení cestujúci,
vyjadrite svoju spokojnosť so službami SAD Trenčín, a.s. vo vašom regióne.
Označte či je pre Vás daná oblasť služieb dôležitá (áno/nie) a mieru spokojnosti podľa stupnice (1 ... 5).

Prieskum spokojnosti cestujúcich

Hodnotenie:

  1. úplná spokojnosť
  2. spokojnosť s drobnými výhradami
  3. viac spokojný ako nespokojný
  4. viac nespokojný ako spokojný
  5. úplná nespokojnosť

 
  oblasť služieb dôležitosť hodnotenie
1

Dodržiavanie odchodov a príchodov autobusových spojov
daných cestovným poriadkom.
2

Komunikácia s vodičom a jeho ochota.

3

Dostupnosť informácií.

4

Čistota v autobusoch.

5

Vybavovanie dopravných kariet a preukazov.

V ktorom regióne a akým druhom dopravy prevažne cestujete?

Prímestská autobusová doprava

Zájazdová autobusová doprava

Mestská autobusová doprava

Diaľková autobusová doprava
 

Do nasledujúcich riadkov môžete uviesť konkrétne návrhy na zlepšenie:Ďakujeme SAD Trenčín, a.s.

Copyright © 2008 SAD Trenčín a.s.
Technická podpora: RedFlower s.r.o.